Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho (spotrebiteľa) na strane druhej vyplývajúce z obchodného styku medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorého predmetom je kúpa a predaj výrobkov na internetovej stránke www.ekoobrusky.sk. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade kupujúceho sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade predávajúceho sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

Predávajúci:

Eko obrúsky s.r.o.
Štúrova 2196/132, 90101 Malacky
IČO: 52 203 107

DIČ: 2120929184

Neplatca DPH

Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu, mailom popr. elektronickej správy potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim.

Kupujúci odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený o konečnej cene tovaru, o vlastnostiach tovaru a o možnostiach odstúpenia od kúpnej zmluvy.  

Storno objednávky

Za storno objednávky sa považuje odstúpenie od kúpnej zmluvy, v prípade, že kupujúci oboznámi predávajúceho o zrušení objednávky telefonicky alebo e-mailom do 24 hodín po zadaní objednávky. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: 

  1. Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka výrobku.V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní. 
    2. Ak, v prípade osobného odberu, nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim, kupujúci nie je dostupný a neodpovedá telefonicky alebo e-mailom, správou.  
  2. Nebola uhradená platba za tovar po dobu 14 dní. 

Dodanie výrobku a poštovné

Na základe objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať v dohodnutej cene správne množstvo a druh výrobku.
V prípade, že výrobok nemá na sklade, bude kupujúci emailom informovaný o termíne dodania výrobku. Objednaný výrobok predávajúci zašle na adresu uvedenú v objednávke. Termín dodania tovaru je 2-5 pracovných dní po prijatí platby, v prípade osobného odberu a platby v hotovosti je dodacia doba 2-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Dodacie lehoty sa môžu líšiť v čase dovoleniek, sviatkov, v takýchto prípadoch predávajúci upozorní kupujúceho na zmenu dodacích lehôt a informuje ho o aktuálnych možnostiach. Faktúra je zasielaná spolu s tovarom a zároveň slúži aj ako dodací list a záručný list. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) poskytuje osobné údaje kupujúceho prepravnej spoločnosti pre doručenie výrobku, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Predávajúci (v zmysle zákona o ochrane osobných údajov tiež prevádzkovateľ) od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Poskytnuté osobné údaje sú spracované za účelom vybavenia a dodania objednávky a zákonom vyžadovanej evidencie (napr. zákon o účtovníctve a pod.). Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. 
Platnosť a účinnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich zverejnenia na internetovej stránke.